Pristup informacijama i dokumenti

Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15. i 69/22.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Službenik za informiranje (prema Zakonu o pravu na pristup informacijama) je Tereza Korošec Vranjić.

Kontakt:
tel: +385 91 435 2646
e-mail: tereza@hkd-rijeka.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje [PDF]

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

 • e-mailom na adresu tereza@hkd-rijeka.hr, čime se smatra da je podnesen pisani zahtjev
 • pisanim putem na adresu Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Službenik za informiranje, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka
 • telefonski ili usmeno, o čemu će se sastaviti pisana bilješka, na broj telefona +385 91 435 2646 svakog radnog dana od 8 do 16 sati

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama:

 • neposrednim davanjem informacije
 • davanje informacije pisanim putem
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
 • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Zahtjev kojim se ostvaruje pravo na pristup informaciji mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Tijelo javne vlasti o zahtjevu za pristup informaciji odlučit će najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Mogućnost izjavljivanja žalbe Povjereniku za informiranje

 • protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
 • žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti u propisanom roku ne odluči o zahtjevu podnositelja
 • Povjereniku se podnose i žalbe i predstavke, prema informacijama koje su objavljene na internetskim stranicama Povjerenika pristupinfo.hr

Korisni linkovi:

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija je Zakonom o pravu na pristup informacijama definirana kao uporaba informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, različite od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.
Pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.
ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA
Primjer informacija javnog sektora su razni gospodarsko – financijski podaci, podaci iz pravosuđa, prostorno-geografske informacije, statističke informacije, različiti registri i baze podataka, koji imaju potencijal za ponovnu uporabu u svrhu razvijanja novih proizvoda i usluga.
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Dopuna i ispravak informacije
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.
ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku službenik za informiranje je:
Tereza Korošec Vranjić, stručna suradnicaza pravne poslove
Strossmayerova 1, Rijeka
+385 91 435 2646
tereza@hkd-rijeka.hr

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 69/22)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)
Izmjena kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 141/22)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama.

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama u Gradu Rijeci

Opći akti Ustanove

Zakoni po kojima djeluje Ustanova

Poslovnici o radu tijela Ustanove

Pravilnici o radu Ustanove

Programski savjet ustanove

Programski savjet Ustanove čine:

Ivana Lučić, članica
Jelena Tondini, članica
Zoran Majstorović, član
Martina Hrlić Rogić, članica

Zapisnici

Strateški plan ustanove

Program rada i razvitka

Upravno vijeće ustanove

Upravno vijeće Ustanove čine:

Martina Perhat, predsjednica
Lara Badurina, članica
Jelena Tondini, članica

Zapisnici

Programski savjet Galerije Kortil

Programski savjet Galerije Kortil čine:

Ivana Lučić, članica
Vanja Žanko, članica
Vana Gović Marković, članica

Zapisnici

Planovi i izvještaji

Financijski planovi i projekcije proračuna

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

Plan nabave

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

REGISTAR UGOVORA USTANOVE

Programski izvještaji

Financijski izvještaji

2024.

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

HKD klub
Skip to content