Vijesti

Natječaj za radno mjesto stručne suradnice/suradnika za pravne poslove

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto stručne suradnice/suradnika za pravne poslove.

Opis poslova stručne suradnice/suradnika za pravne poslove:
• izrađuje opće i posebne akte Ustanove te drugu pravnu dokumentaciju vezane uz rad Ustanove, rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Ustanove po nalogu ravnatelja te s tim u vezi daje pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela
• priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Ustanove
• sudjeluje u izradi Plana nabave Ustanove, vodi postupke javne nabave, sastavlja izvješća za provedene postupke javne nabave iz djelokruga Ustanove
• prati zakone i propise u kulturi
• pomaže ravnatelju u administrativnom djelokrugu poslova ravnatelja i Upravnog vijeća te mu pruža pravnu pomoć
• rješava najsloženije predmete u nadležnosti Ustanove
• obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
• obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenim općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima
• provodi mjere zaštite na radu i zaštite od požara te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada
• obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.
Izmjena i dopuna Natječaja za zapošljavanje Stručnog suradnika za pravne poslove>

Rok za prijavu je srijeda 20. siječnja 2021. godine.

HKD klub
Skip to content