Vijesti

Natječaj za radno mjesto stručne suradnice/suradnika za pravne poslove

Hrvatski kulturni dom na Sušaku otvorio je Natječaj za radno mjesto stručne suradnice/suradnika za pravne poslove.

Opis poslova stručne suradnice/suradnika za pravne poslove:

 • izrađuje opće i posebne akte Ustanove te drugu pravnu dokumentaciju vezane za rad Ustanove
 • rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Ustanove po nalogu ravnatelja, te s tim u vezi daje pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela
 • priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Ustanove
 • sudjeluje u izradi Plana nabave Ustanove
 • vodi postupke javne nabave
 • sastavlja izvješća za provedene postupke javne nabave iz djelokruga Ustanove
 • vodi i kontrolira evidenciju odrađenih sati kao i evidenciju prisutnosti na radu radnika Ustanove
 • prati zakone i propise u kulturi
 • pomaže ravnatelju u administrativnom djelokrugu poslova ravnatelja i Upravnog vijeća, te mu pruža pravnu pomoć
 • rješava najsloženije predmete iz nadležnosti Ustanove
 • obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga rada
 • obvezuje se držati pravila ponašanja utvrđenih općim aktima ustanove, čuvati poslovnu tajnu, te njegovati suradnički odnos s drugim radnicima
 • provodi mjere zaštite pri radu i zaštite od požara, te sigurnosti posjetitelja i imovine Ustanove u svom djelokrugu rada
 • obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja

Cjelokupni natječaj nalazi se na poveznici.
Rok za prijavu je srijeda 28. rujna 2022. godine.

HKD klub
Skip to content