Znate li što znači riječ KORTIL? / Do you know what the word KORTIL means?
Znate li što znači riječ KORTIL? / Do you know what the word KORTIL means?

KORTIL je dvorište, dvor, prostor između nekoliko zgrada. Također je i toponim za dio starog Sušaka na kojem se sad nalazi Hrvatski kulturni dom na Sušaku s hotelom Neboder.

KORTIL UŽIVO je prostor igre, zabave, učenja i otkrivanja svog susjedstva, kvarta, grada… Kao niz aktivnosti koje uključuju građane i zajednicu u okruženju, galerija Kortil ovaj program provodi zajedno sa svojim susjedstvom od 2014. godine.

U 2020. godini u kojoj je Rijeka nosila titulu Europske prijestolnice kulture bavili smo se Rječinom, vrijednostima i ulogama koje ova, svega 17 km duga rijeka, ima u slojevitoj povijesti grada. Voda nije samo oblikovala naš grad već je i obilježila njegov razvoj. Razdvajala je i spajala obale, države i ljude sa susjedstvom i svijetom. Bila je granica i most. Linija razdvajanja i točka ujedinjenja. Izvor nedaća i problema, ali isto tako i izvor zdravlja, moći, energije. Uvjetovala je razvoj trgovine, industrije i pomorstva. Obilježila povijesne promjene i događaje u gradu koji je upravo po njoj dobio ime.

Pod nazivom KAKO ČITATI SVOJ KVART ove godine smo nevidljive tragove prošlosti poželjeli učiniti vidljivima, kroz priču, šetnju, fotografije, sjećanja … s klupa na Šetalištu A. Kačića Miošića.

U aktivnostima koje su se provodile tijekom godine sudjelovali su Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Građevinska i tehnička škola, Prva hrvatska riječka gimnazija, učenici ŠPUR-a, Muzej grada Rijeke, Centar za industrijsku baštinu Sveučilišta u Rijeci, Centar za inovativne medije APU Rijeka, volonteri EPK, Klub Sušačana, TryTheatre Rijeka.

Program su podržali: Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za kulturu, Riječki program lokalnog partnerstva, Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

KORTIL is a courtyard, a court, a space between several buildings. It is also toponym for the part of old Sušak where the Croatian Cultural Centre in Sušak is now located, together with the Neboder Hotel.

KORTIL LIVE is a space of playing, having fun, learning and discovering your neighbourhood, city district, your city… As a series of activities involving citizens and the community from the surrounding area, the Kortil Gallery has been implementing this programme together with its neighbourhood since 2014.

In the year 2020, in which Rijeka held the title of European Capital of Culture, we dealt with Rječina, the values and roles that this, only 17 km long river has in the multi-layered history of the city. Water not only shaped our city, it also marked its development. It separated and connected banks, states and people with the neighbourhood and the world. It was a border and a bridge. A dividing line and a point of unification. A source of adversity and problems, but also a source of health, strength, energy. It conditioned the development of trade, industry and maritime affairs. It marked historical changes and events in the city named after it.

Called HOW TO READ YOUR NEIGHBORHOOD, this year we wanted to make past invisible traces visible, through story, walk, photos, and memories … from the benches along the A. Kačić Miošić Promenade.

Activities carried out during the year included: the Society of Art Historians of Rijeka, the Construction and Technical School, the First Croatian Gymnasium in Rijeka, students of the School of Applied Arts Rijeka, the Rijeka City Museum, the Centre for Industrial Heritage of the University of Rijeka, the Centre for Innovative Media of the Academy of Applied Arts of the University of Rijeka, ECoC (European Capital of Culture) volunteers, the Sušak Citizens’ Club, and the TryTheatre Rijeka.

The programme was supported by The City of Rijeka – City Department of Culture, Rijeka Local Partnership Programme, and Rijeka 2020 – European Capital of Culture

HKD klub
Skip to content